Kontakt pn - pt od 9 do 16

PolskiEnglish

Abs Czyli Mięśnie Brzucha

Abs Czyli Mięśnie Brzucha


Opinie klientów: 5/ 5 ( ilosć opinii: 1 )

Kod produktu: 5401

Producent: Aha

Dostępny 30.00
Cena: 30,00
Chwilowo brak
jak kupić


W 6ty­go­dnio­wym cyk­lu tre­nin­gów ćwi­cze­nia mięś­ni brzu­cha zo­sta­ły wkom­po­no­wa­ne w plan roz­wo­ju ca­łe­go cia­ła, po to by by­ły je­szcze sku­te­czniej­sze. Nie­waż­ne, czy je­steś po­cząt­ku­ją­cym, czy ma­nia­kiem kul­tu­ry­sty­ki, au­tor po­ka­że ci, jak uzys­kać sta­lo­we mięś­nie brzu­cha w naj­krót­szym moż­li­wym cza­sie.

● Jak od­zys­kać i utrzy­mać for­mę
● Jak stra­cić fał­dy tłu­szczu na brzu­chu
● Jak ćwi­czyć mięś­nie brzu­cha, by zys­kać zwin­ność i szyb­kość, waż­ne w up­ra­wia­niu spor­tu
● Ile wo­dy na­praw­dę po­trze­bu­jesz
● Jak skoń­czyć z kiep­ski­mi wy­mów­ka­mi i wziąć się do ro­bo­ty
● Jak unik­nąć nad­wy­rę­ża­nia kar­ku

Książ­ka ta wpro­wa­dzi cię w za­sa­dy 6ty­go­dnio­we­go pro­gra­mu ćwi­cze­nia mięś­ni brzu­cha oraz tre­nin­gu kon­dy­cyj­ne­go, a tak­że da pod­sta­wy roz­są­dnej die­ty.Kie­dy już zo­ba­czysz, jak pro­sto i przy­jem­nie ćwi­czy się we­dług re­guł zró­wno­wa­żo­ne­go pro­gra­mu, bę­dziesz chciał trzy­mać się go w ja­kiejś for­mie już na sta­łe.Dodaj Komentarz:

Oceny i komentarze użytkowników
5
Data dodania:

Fajna książka. Gorzej z motywacją :)
Powiadomienie o dostępności
E-mail:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również

Koszulka Krav Maga 35,00